Thứ Bảy, 24/6/2017 10:36 AM

Tình cảm gia đình trong Guardian of the Galaxy 2

21/04/2017 06:11 PM

Các nhân vật trong phim gắn kết với nhau như một gia đình.Bạn có ý kiến và nghĩ gì về tin nầy không?